21 juli 2013

Uitnodiging landelijke bijeenkomst Bezield Verband

Uitnodiging voor de landelijke bijeenkomst op 7 september 2013  in Amersfoort van het Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht

Hierbij nodigen wij u uit voor een landelijke bijeenkomst, georganiseerd door het Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht op zaterdag 7 september 2013 van 10.00 – 15.00 uur in de Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, Amersfoort (goede parkeermogelijkheden, op 5 minuten lopen van het centraal station).

Voor wie bestemd
De bijeenkomst is bedoeld voor leden van lokale geloofsgemeenschappen die geconfronteerd worden met het strakke bisschoppelijke liturgische beleid, grootschalige parochiefusies en kerksluitingen, en daardoor in hun voortbestaan bedreigd worden.

Aanleiding
Zowel het Dringend Appèl van Bezield Verband Utrecht als het Professorenmanifest heeft een overstelpende hoeveelheid ondersteunende reacties opgeleverd uit alle delen van het land. Van “ambteloze” kerkleden, vrijwilligers, organisten, dirigenten, leden van pastoraatsgroepen en locatieraden, maar ook van voorgangers, pastores en zelfs van pastoors, die namens hun parochie reageerden.

De reacties ademen grote zorg, verdriet en boosheid. Dit betreft zowel de gedwongen, grootschalige parochiefusies en aangekondigde kerksluitingen, als het steeds strakkere beleid betreffende de liturgie van (de) bisschoppen. Het lijkt er op dat de bisschoppen vastbesloten zijn alle lokale geloofsgemeenschappen definitief in het orthodox-conservatieve gareel te krijgen binnen een megaparochie geconcentreerd in een eucharistisch centrum.

Vitale gemeenschappen die hun eigenheid en identiteit willen bewaren, komen daardoor in direct conflict met hun centrale parochieleiding en bisschop.

De meeste gemeenschappen reageren op individuele basis. Zodra ze verzet aantekenen dreigen sommige bisschoppen met decreten, ontslag van bestuurders en voorgangers, en sancties zoals het ontzeggen van de toegang tot de kerk. Er lijkt geen andere keuze over te blijven dan ofwel toegeven –wat vroeg of laat het einde van de vitale lokale gemeenschap betekent- ofwel zelfstandig verder gaan. Dat laatste is in de meeste gevallen een zeer ingrijpende optie, al was het alleen al omdat dit mogelijk een scheuring van de gemeenschap tot gevolg zal hebben.

Wij roepen als initiatiefnemers van het Professorenmanifest  en Bezield Verband Utrecht iedereen op om de krachten te bundelen en met elkaar initiatieven te ontwikkelen tot behoud van vitale lokale geloofsgemeenschappen.

Doel van de bijeenkomst
In deze bijeenkomst willen we:
-      een duidelijk beeld geven van wat er gaande is in de verschillende lokale geloofsgemeenschappen in  de verschillende fasen van het fusieproces
-      met elkaar ideeën uitwisselen over wat je op individuele basis kunt doen, maar vooral ook hoe je onderling krachten kunt bundelen en collectief ondersteuning kunt bieden
-      een aanzet geven voor concrete vervolgstappen en gezamenlijke acties.

Wat we niet willen is stil blijven staan bij klachten en de uitwisseling van pijnlijke ervaringen. We hopen tot concrete afspraken te komen over: wie neemt verantwoordelijkheid, met wie wordt samenwerking aangegaan en welke hulp is daarbij nodig en beschikbaar.

Kosten
Deelname is in principe kosteloos. De bijeenkomst wordt gesponsord door enkele organisaties (o.a. Bezield Verband Utrecht). Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers is van harte welkom. Aan het eind van de bijeenkomst wordt een inzameling gehouden. Ook is het mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer 42 83 02 718 van Bezield Verband Utrecht te Breukelen o.v.v. “Bijdrage bijeenkomst 7 september”. Omdat wij de ANBI status hebben is uw gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Aanmelding Stuur een e-mailberichtje naar  7september@professorenmanifest.nl
Met vermelding van uw naam, functie, plaats en geloofsgemeenschap

N.B. Degenen die zich reeds aangemeld hebben, hoeven dit niet opnieuw te doen. Zij ontvangen binnenkort een bevestiging.

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Professorenmanifest
Jan Stoop

namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht
Gerard Zuidberg en Ad de Groot

Kijk ook op onze websites:
www.professorenmanifest.nl
www.bezieldverbandutrecht.nl


Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.