18e zondag door het jaar, Jaar A, 6 augustus 2017, W&G, Huib Klamer

Op de berg…….Overweging 6 augustus 2017. Mattheus 17:1-8

Nederland is een plat land. Amersfoort heeft een Amersfoortse berg maar die stelt met 40 meter toch weinig voor. Op een vakantie – misschien deze vakantie – was u vast wel eens op een berg. Een berg is vaak een mooie plaats: een uitkijk, vergezicht, mooie luchten. Ook in de bijbel is de berg vaak een bijzondere plek. Een plek waar mens en Gd elkaar ontmoeten. Dat geldt voor Jezus in het evangelieverhaal van vandaag, maar ook voor de grote personen uit de bijbel in Jezus’ tijd: Mozes en Elia. In het boek Exodus lezen we hoe Mozes de berg Sinaï bestijgt om Gd te ontmoeten. Daar op de top verschijnt Gd aan Mozes in een wolk. Onzichtbaar in de wolk spreekt Mozes met Gd, hij spreekt met Gd als met een vriend. Daar in die wolk op die top schrijft Mozes Gds richtlijnen op op twee stenen; richtlijnen  over wat goed leven en goed samenleven inhoudt. Als Mozes afdaalt en terugkomt zien de Israëlieten zijn gezicht glanzen. Mozes glanst van Gds licht.
Ook de profeet Elia ontmoet Gd, op de berg Horeb. Daar ontmoet hij Gd, in het zachte suizen van de wind. Niet in de donder of aardbeving, maar in het zachte suizen van de wind. Die ontmoeting zet Elia aan tot een geweldige daadkracht en strijd voor rechtvaardigheid. Hij protesteert bij koning Achab tegen zijn afgodendienst en zijn misdadig handelen als hij een wijngaard inpakt van een eenvoudige boer.  De berg is de plaats waar aarde en hemel elkaar raken. Daar ervaren Mozes en Elia Gds kracht, Gds aanwezigheid. En die Gdsontmoeting inspireert hen tot een actief leven, gericht op bevrijding van mensen.

In het evangelie van vandaag hebben de leerlingen Jezus enkele jaren meegemaakt. Steeds meer vragen zij zich af: wie is Jezus eigenlijk? Wie is onze vriend? We hebben zijn verhalen, leringen gehoord over de boeken van Mozes, over de  Profeten.  We hebben zijn bewogenheid gezien met mensen, zijn geneeskracht. Maar wie is Jezus eigenlijk? Daar begint het verhaal van vandaag: Jezus neemt zijn drie meest intieme leerlingen mee een hoge berg op: Petrus, Jacobus en Johannes. Jezus ging vaker een berg op om te bidden, juist op belangrijke momenten. Maar totnutoe altijd alleen. Voor het eerst neemt hij drie leerlingen mee. De leerlingen zien Jezus bidden. Zij zien zijn gedaante veranderen. Zijn gelaat stralen als de zon, zijn kleren wit als licht. Een geweldige ervaring voor de leerlingen, mooi verbeeld op de icoon. Jezus gezicht glanst. Hij wordt een lichtgestalte, die schittert, vervuld van goddelijkheid. Vol pracht, heerlijkheid en geestkracht. Gds licht schijnt door Jezus heen, breekt in Hem door, stralend, onstuitbaar. Jezus vergoddelijkt. En dan worden ook die twee grote personen  zichtbaar uit het Eerste Testament: Mozes en Elia. Zij spreken met Jezus, buigen voor hem. Jezus belichaamt het Woord van Mozes en Elia, Hij wordt de Wet en de Profeet in levende lijve. En dan overschaduwt hen een wolk, hét beeld van Gds aanwezigheid. Wat in die overschaduwing gebeurt gaat alle verstand te boven. Gd, onzichtbaar, spreekt in de wolk: Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik vreugde hebt, hoor naar Hem. Dezelfde woorden die Jezus hoorde spreken bij zijn doop. Jezus wordt geliefde genoemd. Hij ervaart Gds liefde. Heerlijk is het om te horen dat je geliefd bent, dat een ander vreugde in je vindt. Een overweldigende, schitterende ervaring is dit voor de leerlingen. Het verandert hun leven. Zij weten nu: Jezus is méér dan alleen een beste vriend, méér dan een goede leraar, méér dan een gebedsgenezer. Jezus is Gds zoon. Want ín Jezus en dóór Jezus leeft Gd zelf. Jezus brengt liefde, licht en goeds in de wereld. Hij bevrijdt want Gd werkt in Hem. Dit verhaal staat bekend als: transfiguratie, gedaanteverandering of verheerlijking. Een heerlijke ervaring moet de ontmoeting van Jezus met de twee grote heiligen Mozes en Elia zijn geweest. Wat zegt het verhaal ons? Ik denk dat we – in navolging van Jezus - allemaal geroepen zijn om zoon en dochter van Gd te worden. We zijn allemaal geroepen om met Jezus de berg op te gaan, te bidden en Gd te ontmoeten in onze ziel. Om te horen dat we geliefd zijn door Gd. Om te glanzen, te stralen, uit te stralen. We denken vaak negatief over onszelf; over onze mislukkingen, ons falen, onze tekorten. Maar laten we vooral beseffen dat we geliefd zijn. Dat is voor mij de kern van geloof: het besef dat we geliefd zijn. Dat er een Gd is die ons liefdevol ziet, altijd. De Gd die Mozes leerde kennen met de naam Ik ben er. Die Gdsnaam kunnen we niet genoeg herhalen: Ik ben er, met jou. Ook als je lijdt, in de knel zit, Ik zal er zijn. Als wij dat geheim in ons laten doordringen breekt er licht in ons door, onstuitbaar, dan kunnen we bergen verzetten. Als wij ook iets van Gds liefde ervaren, kunnen we andere mensen worden.

Aan de topervaring komt een einde. De wolk verdwijnt. Jezus is met de leerlingen alleen. Jezus raakt de leerlingen aan.  Een belangrijk moment: ze worden geraakt, aangeraakt. Een veelbetekenende aanraking. In die aanraking gaat energie, kracht over. Heilige Geest. Kracht om verder te leven, aan het werk te gaan, de berg af te dalen,  terug naar het leven van alledag. We kunnen en moeten allemaal die weg bergopwaarts gaan om Gd te vinden. Dat doen we in vieringen als deze, maar misschien ook thuis, door te lezen, te bidden, te mediteren. Maar we kunnen niet in een egoïstische zelfverrukking op de top van de berg blijven hangen. Elke Gdsontmoeting moet vervolgens aarden, landen, zijn uitdrukking krijgen in ons gewone leven. We moeten van de top afdalen en aan de slag gaan. Instrument worden van Jezus’ boodschap van liefde geven, barmhartigheid, genade, geduld, goedheid, trouw en verzoening.

Het leven wordt er niet gemakkelijker op. Jezus geeft het voorbeeld. Meteen na de afdaling ontmoet Jezus een vader met een zoon die aan epilepsie lijdt en geneest hem. Ook onze missie is dat onze inspiratie doorwerkt in ons handelen en zo een zegen wordt voor ieder die op onze weg komt. We zijn niet in de positie om grote misstanden aan te pakken. Maar we kunnen ieder op onze plaats een verschil maken. Net iets meer doen dan het gewone. Net iets meer doen dan alleen beleefd zijn en fatsoenlijk. Even uit onze comfortzone komen. Een hartelijk woord, een gebaar, een kaart, een telefoontje.  De vakantie is een goed moment om daarmee na alle genieten weer volop aan de slag te gaan.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.