09 februari 2018

Nieuws uit de Zandraad

De Zandraad heeft op 16 januari jl. vergaderd. In deze bijdrage doet secretaris Robert Breed verslag van belangrijke zaken die ter sprake kwamen.

We zijn als Zandraad op 16 januari bij elkaar geweest. Met dit bericht willen we U op de hoogte stellen van enkele ontwikkelingen die momenteel spelen en zaken die besproken zijn:

 

-       Een werkgroep uit onze SFX gemeenschap gaat een plan uitwerken om volgend jaar een nieuwe invulling te gaan geven aan het deel van de tuin achter de kerk, waar nu nog een weilandje is. De reden hiervoor is een vraag vanuit Museum Flehite om deze grond tijdelijk te mogen gebruiken in het kader van de tentoonstelling “Heilige Tuin”, die gepland staat voor 2019. Op meerdere plaatsen in de stad wil Flehite door middel van het beplanten en inrichten van tuinen deze plannen verwezenlijken.

-       De Zandraad ziet dit als een mooie kans, mede in het licht van het SCC, maar we hebben daarvoor als SFX zelf geen geld. Fondsenwerving is nodig.

-       De groenwerkgroep gaat  onder leiding van o.a. Robert Klumpenaar en Huib Klamer dit plan verder uitwerken. Een punt van aandacht is nog wel de toegankelijkheid en het beheer. Uiteraard zal de Zandraad op de hoogte gehouden worden m.b.t. de verdere uitwerking.

-       De Zandraad wil de Maria zolder, in zoverre dat mogelijk is, gaan opruimen. Er staan hier diverse spullen, sommige zijn mogelijk waardevol vanuit ons verleden, maar er staat  bijvoorbeeld nog een oud koffiezetapparaat. We zijn dit aan het inventariseren, in overleg met de Stichting Vrienden van de SFX  willen daarna een plan maken om hier uitvoering aan te geven. Gedacht kan worden aan een veiling of Marktplaats, maar ook aan in een kleine tentoonstelling. Op een zeker moment zijn er gewoon handen nodig. Echter niet alles, denk aan de oude preekstoel, is zo gemakkelijk daar weg te krijgen. Wie hieraan een bijdrage wil leveren is welkom.

-       We kijken terug op een zeer succesvol jubileumjaar. De Zandraad wil nogmaals allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk danken! 

-       Zoals inmiddels bekend zullen in de loop van dit jaar de kerkbanken worden vervangen door stoelen. Het idee is om daarna in het kader van het calamiteitenplan een keer een ontruimingsoefening te doen. Jules Meijer gaat dat voorbereiden.

-       Na de zomer ontstaan er vacatures in de Zandraad. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen op met Annemieke Thomas.

 

Robert Breed, secretaris Zandraad

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.