Overweging 18 februari 2018, 1e zondag van de 40-dagentijd, door Fred van Kan

Eerste zondag van de veertigdagentijd, jaar B, 18 februari 2018

Fred van Kan

 

Een van de oudste overgeleverde verhalen van de mensheid is het verhaal van de grote vloed, waarin zo ongeveer de hele bestaande wereld aan het wankelen werd gebracht. Lang voor de Bijbelse verhalen werden opgetekend, vertelden mensen elkaar al de geschiedenis van die grote overstroming. Een watersnood die het gevolg was van de grillen van de goden, die een spel speelden met de mensen. Maar ook was er de herinnering aan een mens die wist te overleven met zijn gezin en een nieuw leven kon opbouwen. Deze oeroude geschiedenissen werden opgetekend in bijvoorbeeld het epos van Gilgamesj. De Joden die zes eeuwen voor Christus onder de koningen van Babylon van huis en haard werden verdreven, kwamen te leven aan Babels stromen en maakten daar kennis met deze oude verhalen. De geschiedenis van de grote vloed en hoe een mens, zij noemden hem Noach, die vloed kon doorstaan, kreeg een vaste plaats in het boek Genesis. De ervaringen van Noach passen bij de ervaringen van de Joden in die tijd. Na jaren van ballingschap kregen zij de kans om terug te keren uit Babylon naar Israël. Er gloorde voor hen een nieuw begin. Maar anders dan in het verhaal van Gilgamesj ging het nu niet langer om mensen die afhankelijk waren van de nukken van een veelheid aan goden. De Joden leefden al eeuwen met de vertrouwdheid van Jahweh aan hun zijde, een God die hen al zo lang had geleid.

Het nieuwe begin met Noach was en is voor de Joden niet zomaar een eenzijdig nieuw begin waarin de Eeuwige aan Noach en zijn familie een gunst verleent. Het vraagt ook inzet van de kant van Noach en van wie na hem komen, het gaat om een wederzijds handelen. Er staat dan ook: ‘Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.’ En: ‘De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om alles wat leeft te verdelgen’. De Joden waren er diep van doordrongen dat dit verbond van lang geleden tussen Noach en Jahweh ook voor hen gold. Bovendien, hoewel opgeschreven in de context van de Hebreeuwse bijbel, zagen zij dit verbintenis niet beperkt tot hun eigen volk, nee, het is een verbond dat God met de hele mensheid heeft gesloten.

Over dit verbond zegt de Britse emeritus opperrabbijn Jonathan Sacks dat het om verantwoordelijkheid gaat van ons voor elkaar en voor onze wereld. We worden door God uitgenodigd om hier en nu deel te nemen aan zijn schepping, een schepping met goede en kwade kanten. Daarbij past dankbaarheid om het goede van de schepping, maar ook een strijden met God tegen het kwade, tegen onrecht, onrechtvaardigheid.

 

De evangelielezing die we vandaag hoorden, geeft in enkele zinnen weer, hoe Jezus voordat hij zijn rol als profeet opneemt, zich terugtrekt en bezint. Hij staat in tweestrijd: hij hoeft niet de weg te gaan die uiteindelijk tot zijn dood zal leiden. Satan die hem op de proef stelt staat in deze lezing voor de tegenkracht die hem ervan wil afhouden om zijn keuze voor het rijk Gods gestand te doen. Maar dat is niet wat gebeurt. Jezus kiest voor zijn Vader, hij begin in Galilea zijn prediking en verkondigt: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’

Als zoon van het Joodse volk staat Jezus volledig in de oude traditie van het verbond van God met de mensen. Het rijk Gods, zo zegt hij telkens weer, is niet iets dat buiten onze wereld staat, je vindt het niet in de hemel, nee je vindt het hier, het gaat om vandaag, je moet daar zelf in jouw leven aan bijdragen. Rabbijn Sacks wijst er terecht op dat het Oude Testament begint met het scheppingsverhaal, waarin er steeds op wordt gewezen, alle zeven dagen, dat God zag dat zijn schepping goed was. Het goede moeten wij in deze wereld vinden, aan het goede moeten we in deze wereld bouwen. Houd je dus niet bezig met een verre hemel.

 

Bouwen aan het rijk Gods, bekering, omkeer. Daarover gaat het in deze veertigdagentijd. Het is een tijd om stil te staan bij onze keuzen. Het is een periode om ons af te vragen: zien wij de boog aan de hemel nog? Hebben wij nog werkelijk weet van het verbond van God met de mensen? Staan we nog open voor het rijk Gods? Of hebben we er afstand van genomen. Zijn dit mooie verhalen, waar onze ouders en grootouders nog naar konden leven, maar waarvan wij ons stap voor stap hebben verwijderd? Staan wij nog in de traditie van eeuwen of laten ook wij die geleidelijk los. Twee jaar geleden wees het onderzoek God in Nederland uit dat er nog nauwelijks in God en hemel wordt geloofd, zelfs onder christenen. Bovendien, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik de kranten lees, het journaal kijk en de nieuwssites aanklik, dan bekruipt mij de gedachte dat de filosoof Friedrich Nietzsche weleens gelijk zou kunnen krijgen: God is dood, er is niets, alle waarden zijn verdwenen, we zullen onze wereld opnieuw moeten uitvinden.

Maar waarom zouden wij, hier in de Amersfoortse Franciscus Xaverius, ons dan nog wel vastklampen aan die oude verhalen? Heeft de tijd ze achterhaald, kunnen we het boek beter sluiten? We zingen straks: “Zijn alsof niet: blindgeboren, oor dat geen woord verstaat, hand die niet doet, mond dichtgevroren… ik die niet opengaat.” Is dat onze toekomst? Er zijn dagen dat dit zo lijkt. Maar gelukkig zijn er in de wereld om ons heen velen die nog wel weet hebben van een andere werkelijkheid, of zij die nu rijk Gods noemen of niet. Dan worden handen uitgestoken naar elkaar, zoals de hele wereld kon zien tijdens de Olympische Winterspelen in Korea en worden vrede en verzoening misschien toch mogelijk. Dan is er een jonge collega op mijn werk die als we onverwacht komen te spreken over waar het in het leven eigenlijk om gaat, zich laat ontvallen: kerken zoeken het vaak in regels en zijn gericht op de hemel, maar volgens mij gaat het om liefde tussen mensen hier op aarde en daar kun je altijd mee beginnen. Op zulke momenten word ik geraakt en besef ik dat verhalen misschien oud zijn, maar dat zij nog niets van hun kracht hebben verloren en dat ik mij niet door negatieve en pessimistische berichten moet laten leiden.

Gods boog aan de hemel staat er nog altijd, als u en ik hem maar willen zien. “Bekeer u!” zegt Jezus, ook tot ons. Ik wens u en mij toe dat wij in deze veertigdagentijd tot inkeer en omkeer komen. Mogen we beseffen wat het oude verbond voor ons betekent en gestalte geven aan onze verantwoordelijkheid voor deze prachtige wereld en voor allen die er wonen. Dan kunnen we volmondig zingen: ‘ontkomen aan klacht en troost en schijn: ontwaken, licht geraakt, genomen - gekend zoals wij zijn’.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.