Overweging 4 maart 2018, 3e zondag van de 40-dagentijd, door Phil Jacobs

Derde zondag in de veertigdagen, 4 maart 2018

Exodus 20,1-17, Johannes 2, 13-25

Een verbazingwekkend verhaal hebben we gehoord! Jezus die erop losslaat. Van touwen een zweep maakt en mensen uit de tempel en van het tempelplein slaat. Niet de eerste gedachte die bij me opkomt, wanneer ik denk aan de Blijde Boodschap volgens de vier evangelisten. Jezus die vrede predikt, met aandacht voor mensen rondtrekt. En dan vandaag een gewelddadige Jezus. Hoe past deze actie van Jezus in het grote verhaal van de profeet Jezus die door het land van Galilea naar Jeruzalem trekt met een boodschap van barmhartigheid?

 

Laten we beginnen bij de lezing uit Exodus. God sluit via Mozes een verbond met het volk van Israël. Mozes ontvangt de tien geboden uit handen van God. Geboden. Ik spreek liever over de tien Woorden die Mozes van God ontving op de berg Sinaï. Tien Woorden als richtingwijzers ten leven. Woorden ten leven. We hebben het gezongen in Ps. 19: Het Woord des Heren is volmaakt; bron van leven.

Het is vandaag de derde zondag in de 40dagen, de opgang naar Pasen. Voor de derde keer horen we uit het Oude Testament dat God een verbond sluit met zijn volk en dus ook met ons. De eerste zondag sloot God een verbond met Noach. God zegde toe de aarde niet meer te laten overstromen. En als teken van dit verbond plaatste hij de regenboog aan de hemel. Een teken van trouw, van bescherming. Vorige week hebben we gehoord dat God een verbond sluit met Abraham. God wil niet de dood van een mens – bij Abraham het brandoffer van zijn zoon Isaäk – God wil het leven. God belooft Abraham een rijk nageslacht. God sluit een verbond met mensen ten leven. Vandaag horen we over de tien Woorden die God geeft aan de mensen, die bevrijd zijn uit de gevangenschap in Egypte. Het volk van Israël is bevrijd ten leven. Om in vrede en gerechtigheid met elkaar te kunnen leven geeft God zijn tien Woorden.

Veel van deze Woorden zijn negatief geformuleerd. Ze geven een minimale grens aan. Bijvoorbeeld: ‘Gij zult niet doden’. Maar deze ondergrens laat ruimte voor een positieve invulling, waar wij als mensen zelf voor kiezen. Dan wordt ‘Gij zult niet doden’ ‘Gij zult ieder mens tot zijn recht laten komen’, ‘Gij zult als mensen volwaardig met elk leven omgaan’. De tien Woorden zijn geen beknotting - ook al zijn er vele negatief geformuleerd – ze geven vrijheid om menselijk leven mogelijk te maken.

De tien Woorden leiden tot vrijheid. De tien Woorden geven ons mensen de ruimte om zelf in te vullen hoe we ons leven richting geven. Ruimte om eraan te werken dat elk mens zich de moeite waard kan voelen. Vrijheid om ervoor te zorgen dat niet één mens meer slaaf van een ander mens is. Dat niet één vrouw gedwongen wordt de prostitutie in te gaan, dat niet één mens uitgebuit wordt, dat niet één mens onderdrukt wordt.

De tien Woorden wijzen u en mij de weg om in vrijheid te leven. In vrijheid om zelf vorm te geven aan een volwaardig leven. Vrij leven wil zeggen zelf invulling geven en je niet laten bepalen door andere goden, afgoden: geld, macht, de belangrijkste willen zijn, aanzien willen, de grootste zijn. Het gevoel van vrijheid draagt een risico in zich mee. Het is niet eenvoudig om als je je vrij voelt, echt vrij te blijven. Echte vrijheid vraagt verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om niet alle levensruimte voor jezelf op te eisen. Echt vrij zijn is vorm geven aan je relatie met de Schepper én met je medemens. Echt vrije mensen doen er alles aan zich niet opnieuw te laten vangen door andere goden als hebzucht, begeerte. De tien Woorden zijn bevrijdende woorden. In de tien Woorden sluit de Eeuwige een verbond met mensen. Een verbond. Een verbond tussen de Schepper en ons mensen. Beiden. Een verbond kun je niet in je eentje sluiten. Je doet het samen. Als volgeling van Jezus Christus heeft ieder van ons de taak op zich genomen te werken aan het verwezenlijken van de tien bevrijdende Woorden. Om met de woorden van Fred 2 weken geleden te spreken: we hebben weet van het verbond. Wanneer we dit weten waar willen maken, laten we zien dat we open staan voor het Rijk Gods. Dan hebben we geen afstand genomen van het verbond van de Eeuwige met u en mij. Als gelovige mens nemen we een taak op ons om trouw te blijven aan het verbond, elke dag weer.

 

Maar hoe bevrijdend is het dat Jezus de tempel en het tempelplein schoon veegt? Het is een hardhandige aanpak van Jezus. Een agressieve impuls? Maar wat gebeurt er? Handelaren en wisselaars maken misbruik van de plek waar ze werken. De tempel is de plaats om bijeen te komen; de plaats om te luisteren naar en te praten over Gods Woord. De tempel is de ruimte waar veel mensen samenkomen en juist daar misbruiken ze bezoekers van de tempel met misleidende praatjes. Ze willen aan mensen verdienen. Dat is een overtreding van het vijfde Woord: ge zult het leven van mensen bevorderen in plaats van uitbuiten. Jezus komt op voor mensen, met wie niet waardig wordt omgegaan. Jezus stelt het optreden van handelaren en wisselaars in de tempel aan de kaak: zij overschrijden de ondergrens van het vijfde Woord. De handelaren en de geldwissellaars in de tempel en op het tempelplein zijn geen oprechte deelnemers aan het verbond tussen God en ons mensen.

Niet alleen voor ons is het optreden van Jezus in de tempel verbazingwekkend. We hoorden dat ook de Joden moeite hadden zijn optreden te begrijpen. ‘Welk teken geeft Gij ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ Jezus reageert hierop met deze woorden: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen laat ik hem herrijzen.’ Zoals we vaker tegen komen in de Bijbel: Jezus spreekt ook hier in beeldspraak. Fysiek kun je een tempel niet in drie dagen opbouwen. Maar Jezus spreekt niet over de tempel als gebouw. Jezus spreekt over zichzelf. De tempel staat symbool voor het leven van Jezus. De tempel als plek om ruimhartig inwoning te geven. Jezus leeft als mens die mildheid en barmhartigheid is. Jezus laat in zijn openbaar optreden telkens opnieuw zien dat hij leven wenst voor ieder mens. In zijn beeldspraak doelt Jezus op de tempel die hij zelf is. In de Goede week gedenken we zijn kruisiging en dood. Maar na drie dagen herrees hij, is er nieuw leven. Oprecht, waarachtig leven is niet kapot te maken. Waarachtigheid staat op zodra nieuw leven mogelijk is. Opstanding!

 

Phil Jacobs

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.