Overweging 11 maart 2018, 4e zondag van de 40-dagentijd, door Josephine van Pampus

Laetare – ingrijpen of niet? De tranen van God

2 Kronieken 36’14-16.19-23        Johannes 3;14-21

 

Amersfoort, 11 maart 2018, SFX

 

Overweging

In opvoedkundig Nederland woedt wel eens de discussie: moet je je kind tegen alle risico’s,  ongelukken en verdriet beschermen, of mag een kind uit ondervinding leren dat dingen niet altijd vlekkeloos gaan, dat er soms ronduit pijn is, teleurstelling of tegenslag?

De rubber tegels onder het klimrek voor het geval ze misgrijpen, de uitnodigingen voor een verjaardagspartijtje die niet op een schoolplein uitgedeeld mogen worden – je kind zou verdrietig kunnen worden wanneer het meemaakt dat die niet mag komen, een ruzie die kinderen niet meer zelf uit mogen vechten…
Maar ik wil mijn kind beschermen – zegt het ene kamp, dat is toch logisch? Ik ben als een leeuw en vecht tot ik er bij neerval voor mijn schat waar niemand aan zal komen.

Daarmee – zo zegt het andere kamp - creëer je een generatie die elke weerbaarheid is verloren, die bij tegenslagen direct naar papa en mama rent om weer thuis te gaan wonen als het niet lekker gaat in je eentje.

Waar ligt de grens?

 

En waar ligt de grens eigenlijk bij God?
Al die verhalen uit de boeken Kronieken. Vanaf Adam worden de leiders beschreven van het volk van God. Goede leiders, fantastische leiders, bedroevende leiders, koningen die geen idee hebben wat het betekent dat je zorg draagt voor mensen die aan jou zijn toevertrouwd en koningen die dat wel in hun vingers en in hun hart meedragen.
Hoe lang laat je het aanmodderen? Hoeveel profeten moet de Eeuwige nog meer sturen voordat mensen begrijpen: het moet anders, het gaat fout.
Elia, Micha, Sidkia, Obed, Jesaja … ze komen allemaal langs om te zorgen dat het volk niet gaat vallen. Ze zijn als het ware de rubbertegels onder het klimrek – maar het volk wilde ze niet. Haalde de tegels weg, zag het gevaar niet aankomen wat er zou gebeuren wanneer je je afkeert van de Eeuwige.
En toen ze het wel zagen, was het te laat.

De grens was overschreden. De Eeuwige vond het wel genoeg zo. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Wie zich niet sterk wil wapenen met God aan je zijde, wie geen vertrouwen meer heeft, niet meer weet waar steun en kracht uit te halen, wie denkt het zelf wel te kunnen zonder God, die moet maar voelen. Zo gaat het verhaal. Wat zal God verdrietig zijn.

Want krachteloos, ontworteld, zonder fundament, zonder visioen is het volk een prooi voor wie het maar wil hebben. Nebukadnezzar wilde wel. Vanuit Babylon voerde hij de bovenlaag van het volk Israël en Juda mee. En daarmee werd het ontwortelde ook nog eens onthoofd. Het drama tekent zich aan alle kanten af. Meerdere generaties lang.
De Eeuwige God heeft het willen voorkomen, uit liefde voor haar volk, uit liefde voor de mensen met wie God een verbond heeft gesloten, om nooit meer te breken. Hij heeft het willen voorkomen maar als een volk de behoedzame hand niet vat; dan rest de Eeuwige alleen nog maar wachten, en wachten. Wachten totdat er ergens weer een zaadje van geloof ontkiemt, een worteltje dat zoekt naar aarde en een spruitje reikt tot aan de hemel.
Het is wachten en waken, 70 jaar lang lag het land braak. 70 jaar niets, maar ook 70 jaar  rust, bezinning, groeien, wachten en wachten. Verborgen, ander, ouder. Ergens ooit weer opbloeiend. Totdat we weer open geademd worden, iets gewekt in ons weerbarstig geheugen.

En precies dat wachten maakt ook verlangen kenbaar. Verlangen om door God gekend te zijn, om je gedragen te weten, geworteld, houvast. Want elke keer weer is dat de beweging in de heilsgeschiedenis van God en mens. Mensen die zich toekeren naar een verlangende God, en God die zich toekeert naar een verlangend mens. Twee bewegingen die hunkeren naar verbond, naar fundament, vertrouwen en geborgenheid.
Wat is het dan toch wat het altijd weer zo doorbreekt? Hoe komt het dat het verbond elke keer weer een kras oploopt, dat jij – of laat ik het bij mezelf houden – dat ook ik echt niet elke dag bezig ben met dat fundament – terwijl ik tot in al mijn vezels voel dat het er gewoon is.

 

Wat is het, dat de Eeuwige in een ultieme poging het verbond weer op te delven, zijn geliefde Zoon heeft gegeven? Hoeveel moet je houden van een volk om dat uiterste te doen? Als een lam gegeven, geslachtofferd door onze onmacht van liefde. Niet om te oordelen, maar om te verbinden. En uiteindelijk door God – die wel degelijk als een Leeuw voor haar kind stond - opgenomen.

 

Was dat nou nodig?
Ja.
Omdat het ons zo scherp duidelijk maakt wat ons lief is: het duister of het licht?

Wil je je verbinden met het licht? Of is het duister je toch meer lief? Het oordeel dat wij onszelf aandoen. De keuze tussen het comfortabele duister of het onbarmhartige licht.

 

Zonder licht kan een mens niet leven. En een gelovig mens niet zonder het Licht van God. Maar dat betekent ook dat je jouw handelen en jouw daden in het Licht van God moet durven zetten. En waar we soms een spotlight zetten op de ander, zou je ook eens zo dapper moeten zijn om de lamp op jezelf te richten. Ben je zelf nog wel op de weg van kinderen van het Licht? Durf je je eigen handelen te bezien met de ogen van God? Of is het duister je soms toch iets meer lief? Omdat je weet waar iets niet goed was, of omdat je je kapot schaamt, je rot geneert om hetgeen je ooit eens hebt gedaan. Over wie je hebt geroddeld, of wie je hebt zwart gemaakt. De keren dat je gelogen hebt, een smoes hebt gebruikt omdat je geen zin had om naar iemand toe te gaan. De keren dat … Ik hoef het niet in te vullen. Het zijn de keren waar ik zelf liever ook niet meer aan terug denk.

Wat is je lief: het duister of het licht?

 

Maar het licht, het scherpe, pijnlijke en soms zo onbarmhartige licht, dat geeft wel kans voor omkering, omdat je iets onder ogen wilt zien, omdat het de weg naar vergeving is. Wanneer je zelf wilt zien wat verkeerd is gedaan, dan geeft dat ook ruimte om het weg te kunnen leggen, en opnieuw te beginnen, en jezelf vergeving en leven te geven. En wat voor jezelf geldt: geldt ook voor de ander. Wanneer daden aan het licht komen, is er kans op omkering, vergeving en leven. Gods liefste kind is niet op de aarde gekomen om de wereld en haar mensen te oordelen. Maar om te redden. Het is niet vanwege het oordeel om daden aan het licht te laten komen. Nee, de daden moeten aan het licht komen vanwege redding. Daar zit de kern.

En dan is het licht nog net zo pijnlijk, oncomfortabel en scherp – maar het dient ergens toe en dat maakt dat het licht in die zin ook barmhartig is. 

 

Daarom ook dat prachtige lied waarmee we deze viering begonnen: Ander, ouder, iemand in ons verborgen. Het is dat licht dat ergens in ons zit, in ons binnenste in ingeschapen. Waarvan wij weten, wat wij vermoeden, wat we zoeken, met wichelroedes, met spiegels, zwaarden. En het is de droefheid om hetgeen niet meer om te keren lijkt wat mensen neerdrukt.

Maar dan, zo zingt het lied, als een roep, een gebed om ontferming: adem ons open, God. Breng weer aan het licht wat wij ergens diep in ons binnenste weten. Wek onze zachtheid weer. De zang van een lijster.

Dan komt aan het licht, en mogen wij leven in zijn licht, onder zijn regenboog. Elke dag weer.

Amen

Josephine van Pampus

 

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.