01 april 2018

Pasen

God heeft de ellende van zijn volk in Egypte gezien en hun jammerklachten gehoord. Hij roept Mozes om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. In de nacht voor de uittocht uit Egypte viert het volk Israƫl op aanwijzing van De Heer het eerste paasfeest, het feest van bevrijding.

Weggetrokken uit Egypte trekt het volk met Mozes 40 jaar door de woestijn.

Daar leren ze met vallen en opstaan wat het betekent om ‘Volk van God’ te zijn. Ze ervaren dat God trouw is aan het verbond dat Hij met hen heeft gesloten, ook als zij de fout ingaan.

De Heer is een barmhartige, genadige God.

 

Aangekomen in het beloofde land zijn het de profeten, die het volk en zijn leiders erop aanspreken wanneer ze het verbond met God vergeten. Dan regeert het recht van de sterkste en zoekt het volk zijn toevlucht bij andere goden. Deze correctie wordt de  ‘mannen van God’ niet altijd in dank afgenomen. Ze worden uitgelachen en bedreigd. Maar als het volk in nood zich weer bekeert tot God, blijkt de Heer barmhartig en genadig.

 

Als volwassen man trok Jezus van stad tot stad, Hij sprak: “Tot u ben ik gezonden,” Voor zieken en gewonden had Hij een woord, een onderdak.

En velen beamen: “Alles heeft hij welgedaan.”

En toch wordt deze ‘man van vrede’, die de titel ‘Zoon van God’ krijgt gevangen genomen, bespot en gemarteld . Zijn vrienden vluchten van Hem weg, Petrus verloochent Hem en Hij sterft als een misdadiger aan het kruis.

In allerijl wordt Hij begraven, want de sabbat begint.

Maar op de derde dag, in alle vroegte, donker was het nog, kan de aarde deze mens niet langer vasthouden. De steen voor het graf is weggerold, de lijkwade ligt netjes opgevouwen. Jezus is verrezen. God blijft trouw tot over de dood heen.

Als Jezus in de dagen erna aan zijn leerlingen verschijnt is zijn groet: “Vrede zij u.” Ondanks alles wat er gebeurd is: “Vrede zij u.”

Hij draagt zijn levenswerk over aan zijn leerlingen, ook al hebben zij Hem in de steek gelaten. De Verrezen Heer vertrouwt hen een belangrijke taak, de voortzetting van Zijn werk toe en Hij belooft: “Ik zal met u zijn tot aan de voleinding der tijden. Want de Heer onze God is een barmhartige en genadige God.”

 

Door mijn doop is mijn leven verbonden met God. Ik werd opgenomen in een gemeenschap, het volk van God onderweg. Wij mogen Gods werken zichtbaar maken in onze wereld. Met vallen en opstaan proberen we dat samen waar te maken. Maar ik val me zelf ook vaak tegen.

 

Dan mag ik op paaszondag horen:

Sta op! Een morgen ongedacht. God heeft  gezegd: Gij  mens, kom uit, open uw dode oren.

Kom uit het graf dat u omsluit, kom uit en wordt geboren.

Al wat ten dode was gedoemd, mag nu de hoop herwinnen.

Sta op! Hij gaat al voor ons uit, de schoot van het graf ontkomen.

 

Ondanks ons tekortschieten blijft God ons trouw. Hij trekt met ons mee de toekomst in. De Heer is ook voor ons een barmhartige en genadige God.

  

Zalig Pasen!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.