18 maart 2021

coronamaatregelen vanaf 23 maart

Het Lokale Team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. De maatregelen van 13 maart blijven van kracht.

Tijdspad coronamaatregelen SFX vanaf 23 maart

Het Lokale Team (Zandraad en Pastoraatsgroep) laat zich leiden door de adviezen en regels vanuit de landelijke overheid en Bisdom. Soms is snelheid van beslis-sen door het Lokale Team van belang. Waar tijdsruimte voor overleg is zullen wij U raadplegen. Besluiten worden genomen door het Lokale team maar altijd gecommuniceerd (*).

De persconferentie heeft niet die maatregelen gebracht zoals na 14 maart door velen wel waren verwacht. Het lokale team van de SFX heeft daarom besloten geen aanpassingen te doen aan de routekaart. De afspraken zoals die vanaf 14 maart zijn gemaakt  blijven van kracht. Als op 13 april na een nieuwe conferentie positief nieuws is te melden hopen wij onze routekaart wel te kunnen aanpassen. 

maatregelen vanaf 14 maart

Deze geven naar wij hopen dezelfde of wellicht nog wat meer ruimte dan tot nu toe

Als mocht blijken uit

de pers-conferentie van

8 maart dat maatregelen worden teruggedraaid,

dient deze routekaart te worden aangepast.

U wordt daarover

dan direct geïnformeerd.

 

1. M.i.v. zondag 14 maart laten wij weer 30 kerkgangers toe. Zij moeten wel via OLVA reserveren en bij binnenkomst

    aangeven dat zij  "gezond" zijn. Hun aanwezigheid is op eigen risico. Gastmensen ontvangen de kerkgangers en wijzen 

    hen op het desinfecteren van handen. Kerkgangers maken gebruik van de aangegeven looproutes

2. De viering wordt gestreamd met 1 medewerker en duurt maximaal 45 minuten.

3. Naast begeleider en dirigent zijn er geen andere zangers. We zullen in de kerk aangeven dat de viering wordt gestreamd.

4. Tijdens de viering nemen dirigent(=cantor) en muzikaal begeleider plaats op het liturgisch centrum. Voorganger(s) en lektor

    zitten op de eerste stoelenrij.

5. Alle betrokkenen hebben een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om hieraan al dan niet hun medewerking te

    verlenen. Immers: voorgangers, lectoren, musici, koster, collectanten, gastmensen en streaminggroep moeten zich

    daarbij veilig voelen.

4. De Covid-19 maatregelen (afstand, mondkapjes, aantal aanwezigen in de pastorie) zoals die eerder waren vastgesteld

    blijven van kracht.

pastorie / dagkapel

 

De pastorie blijft gesloten voor bezoekers en samenkomsten. De administratie is op maandag- en vrijgdagmorgen aanwezig. De dagkapel is en blijft open

bij verdere afschaling

Indien de veiligheid van kerkgangers en medewerkers optimaal is gewaardborgd kan er weer met meer (4) zangers worden gevierd. Weliswaar met nog 1.50 mtr veilige afstand.

Bij nieuwe regels verdere afschaling

We vieren weer met 80 kerkgangers met inachtneming van 1,50 meter.

Geen regels terug

naar "normaal

We vieren weer met een naar we hopen volle kerk

(*) communicatie

1. via Website, nieuwsbrief en zandloper

2. Via mail naar:                        via:

            - bestuur OlVA                Renée Hoes                             - scc                               Phil Jacobs                  

            - bloemengroep              Els Lautenschütz                      - secetariaat SFX           Marijke Jacobs                        

            - communicatie wrkgrp   Bernadette Heesbeen               - streaminggroep           Bart Verreijt

            - gastvrouwen                 Angela Bernard                         - transitieteam (OLVA)    Marja Hogendoorn                    

            - initiatiefgroep                Cor Arends (Bart Verreijt)          - voorgangers SFX         Lex vd Haterd                          

            - kosters                           Ab Olthof                                  - zangers, dirigent en   

            - katholiek Amersfoort      Martin Lorijn                               musici                           Frank Kooiman

            - lectoren                          Angela Bernard                        - concertgroep                Marcella v Noordenburg

            - pastoresteam OLVA       Josephine                                                                    

           

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.