Nieuws uit de Zandraad

02 maart 2014

Werkgroep presenteert plannen rond het Spiritueel Cultureel Centrum

 

Sinds september 2012 is een onderzoeksgroep binnen onze geloofsgemeenschap actief geweest om de haalbaarheid naar de inrichting van een spiritueel cultureel centrum op ’t Zand te onderzoeken. De onderzoeksgroep, bestaande uit Cor Arends, Trudie Vester en Joost Lobach, heeft een groot aantal gesprekken gevoerd in en buiten de parochie met belanghebbenden, initiatiefnemers van soortgelijke centra en deskundigen. Eind vorig jaar heeft de onderzoeksgroep, haar eindrapport aangeboden aan de Pastoraatsgroep en de Zandraad. Deze waren onverdeeld positief over de voorstellen die door de onderzoeksgroep zijn gepresenteerd. Ze hebben grote waardering uitgesproken over het vele werk dat door de onderzoeksgroep is verricht en zijn zeer enthousiast over de eindconclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. De rapportage is inmiddels aangeboden aan het parochiebestuur, die het besluit zal moeten nemen tot het inrichten van zo’n spiritueel cultureel centrum. In de vergadering van het parochiebestuur van 11 maart a.s. zal het plan door de onderzoeksgroep nader worden toegelicht. Dan zullen ook de plannen worden gepresenteerd van de twee andere parochiecentra: het diaconaal centrum en het eucharistisch centrum.

De onderzoeksgroep wil graag ook de resultaten van hun haalbaarheidsonderzoek presenteren aan belangstellenden in onze geloofsgemeenschap. Besloten is om zondag 23 maart na de viering om ca 12:00 uur een presentatie te geven in de Hoor- en Leerzaal van de pastorie aan ’t Zand.

Namens de Zandraad,

Jules Meijer

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.