Nieuwsbrief 20 december

Nieuwsbrief bij de viering van 20 december 2020In deze nieuwbrief

 1. In de bijlage treft je de orde van dienst van 20 december aan

 2. Vieringen via livestream

 3. Collecte op 20 december

 4. Streaming 13 december

 5. Hoe ervaar je de vieringen?

 6. Een vraag

 7. Stilte vieringen

 8. Vieringen met Kerstmis

 9. Autoluwe binnenstad

 10. Een gedachte 1. Vieringen via livestream

 2. De viering op zondag 20 december begint om 11.00 uur. De viering is bij te wonen op de site www.xaveriusamersfoort.nl.  op de startpagina.

 3. Collecte 20 december

De collecte is voor de eigen geloofsgemeenschap en een goede doel. In deze periode van corona zal 40% van de collecte bestemd zijn voor het pastoraat van de Franciscus Xaverius en 60% voor het goede doel van de zondag. Banknummer: NL98RABO0135117739 t.n.v. Parochie OLVA ten behoeve van Franciscus Xaverius.

Goede doel 20 december: Bisschoppelijke Adventsactie

De Adventsactie werft in de tijd voor Kerstmis fondsen voor concrete projecten. Zij ondersteunt missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

 1. Streaming 13 december

De streaming op 13 december lukte niet zoals we hoopten. Het geluid was niet zoals we verwacht hadden. Ook begon de streaming thuis ook telkens opnieuw. Dat is vervelend en roept soms ook irritatie op. We doen ons best en afgelopen week heeft de leverancier alles nog een keer doorgelopen.

Donderdag is tijdens de zangrepetitie gestreamd en dat lukte helemaal goed. We hebben daarom goede moed voor zondag a.s.

 1. Hoe ervaar je de vieringen?

Streaming is ook een manier om verbondenheid vorm te geven en parochianen de gelegenheid te geven actief betrokken te zijn. Dat kun je door voorbeden op te geven. De voorbeden kunnen gestuurd worden naar
tzandbidt@protonmail.com
 . En door je reactie op de vieringen kenbaar te maken of namen voor de bloemengroetdoor te geven op tzandreactiecorona@protonmail.com

 1. Een vraag

De regietafel voor de streaming staat op de eerste koorzolder. We zoeken nog een bureaustoel, liefst met armleuning. Op deze manier kunnen kleinere en grotere mensen op de juiste hoogte zitten. Heb je een stoel die je niet meer gebruikt? Je kunt ons er blij mee maken. Meld je bij secretariaat@gmail.com

Ook zoeken we twee bureaulampen die je niet meer nodig hebt. Laat het op hetzelfde mailadres weten.

 1. Stiltevieringen

In verband met coronabeperkingen is besloten om de stiltevieringen tot en met 19 januari niet door te laten gaan. In de Nieuwsbrief van 14 januari laten we je horen wanneer de stiltevieringen weer doorgaan. 1. Vieringen met Kerstmis

Vanwege de covid-regels hebben PKN en de bisschoppen besloten de vieringen op kerstavond te streamen zonder kerkgangers in de kerk. Op kerstdag kunnen er 30 kerkgangers bij de viering aanwezig zijn.

Voor de Franciscus Xaverius betekent dit dat op 24 december ‘U zijt Wellekome” om 19.00 uur en de Viering van Woord en Gebed om 23.00 uur alleen via streaming bijgewoond kunnen worden. Op 25 december om 10.30 uur (in de Zandloper staat abusievelijk 11.00 uur) kunnen 30 kerkgangers, die zich hebben aangemeld, de viering in de kerk bijwonen. Andere belangstellenden kunnen de viering via streaming bijwonen. 1. Autoluwe binnenstad

Vanaf 4 januari 2021 worden de maatregelen voor de autoluwe binnenstad van kracht. Dit betekent dat de bewoners van de binnenstad ontheffing krijgen om in de binnenstad te rijden. Bezoekers – hieronder vallen ook kerkbezoekers – kunnen ontheffing krijgen om op zondag naar de kerk te gaan. Hoe dit gaat functioneren is op dit moment nog niet precies bekend. De Zandraad wil graag inzicht in hoeveel mensen vóór de corona-tijd regelmatig met de auto naar de kerk kwamen om de toegang tot de autoluwe binnenstad voor kerkbezoekers kunnen regelen.

Daarom de vraag om aan de Zandraad te melden als je vóór half maart regelmatig met de auto naar de kerk kwam: secretariszandraad@gmail.com 1. Een gedachte

Door Huib Klamer

De weg van de mens, boekje van Martin Buber (3e aflevering)

Verantwoordelijkheid nemen voor zijn leven is de eerste stap die de mens moet zetten. De volgende stap is om de eigen, unieke aanleg te vinden en vorm te geven.
Dat moet hij doen met heel zijn inzet, met heel zijn persoon; anders blijft het ‘lapwerk’ en blijft de mens heen en weer zwenken, zigzaggen. Lastig is dat de mens van nature innerlijk verdeeld is, een complex van tegenstrijdigheden is. Maar er is in de ziel een “innerlijkste wezen, een godskracht in haar diepte, die vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen, die uiteenstreven, in elkaar te doen versmelten.” De eenheid is nooit definitief en volkomen, maar er is een mate van eenheid mogelijk die de “tegenstrijdigheden spelenderwijs meester wordt”. De chassidische rabbi Nachum vergelijkt dit proces met de regels van het damspel: “De eerste regel is dat men geen twee zetten tegelijk mag doen. De tweede dat men slechts vooruit en niet achteruit mag gaan. En de derde, dat, wie de overzijde heeft bereikt, mag gaan waarheen het hem goeddunkt.”

Wordt vervolgd


Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.