Overweging 25 december 2020 door Giny Wierenga

KORTE OVERWEGING 25 december 2020 door Giny Wierenga

 

Vandaag op eerste Kerstdag horen we dat Johannes kwam om te getuigen van het Licht. Hij was een gezondene van God. Ook wij zijn gezondenen van God. Wij die leven in een wereld waar op vele plaatsen het licht ontbreekt, waar veel negativiteit heerst. Juist in deze tijd wil ik graag met u het verhaal over de negen lichten delen. Misschien herkent u zich erin.

Het gebeurde dat 9 lichten op weg gingen naar een kerstviering- ieder licht vertrok uit zijn eigen huis. Omdat ze te voet gingen moesten ze op tijd hun huis verlaten. Op een kruispunt onderweg wachtten ze elkaar op, om zó samen verder te trekken. Omdat ze een lange weg moesten gaan, hadden ze alle tijd om met elkaar te praten.

-“Ik was dit jaar in het huis van een mens, die alleen verder moest leven”, vertelde het eerste licht. “Soms zat die mens in een donker dal. Het leven was soms zwaar voor deze mens alleen. Maar ik heb gezien dat er mensen waren, die hem niet in de steek lieten. Die mensen ontstaken het licht van de trouwe aandacht. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen, die alleen zijn en voor allen, die het licht van de trouwe aandacht zijn.”

 

-“Ik was dit jaar”, zei het tweede licht, “in het huis van een mens, die door ziekte niet meer kon werken. In dat huis moesten ze allemaal soberder gaan leven. Er was minder geld om uit te geven. De mens zonder werk voelde zich soms een nutteloze. Maar ik heb ook gezien dat hij een nieuwe zin in zijn leven vond. Hij besteedt nu veel tijd aan het bezoeken van lotgenoten. Samen hebben ze een steungroep opgericht. Zo zijn ze voor elkaar een licht. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor alle mensen, die door ziekte arbeidsongeschikt zijn.

 

-“Ik was dit jaar”, zei het derde licht, “in het huis van de politiek. Veel werd er gesproken over de nieuwe tijd in het Oosten van de wereld. Ze besloten hulp en steun te geven aan de nieuwe leiders. Veel werd er ook gesproken over het gevaar van een nieuwe oorlog op een andere plaats in de wereld. Sommigen zeiden dat alles moest worden gedaan om oorlog te vermijden. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor alle plaatsen in de wereld waar mensen zoeken naar vrede en nieuwe menselijke verhoudingen.

 

“Ik was dit jaar” zei het vierde licht, “in het land waar blank en zwart gescheiden van elkaar leefden. Een leider, die lang in de gevangenis zat, werd vrijgelaten. Blanken en zwarten gingen met elkaar aan tafel zitten. Er is nog veel strijd in dat land, maar er is hoop op een nieuwe toekomst. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor alle pogingen, die ertoe bijdragen dat zwart en blank gelijke rechten en levenskansen krijgen.”

 

-“Ik was dit jaar”, zei het vijfde licht, “In een opvangcentrum voor vluchtelingen. Ik heb de angst gezien in de ogen van kinderen, vrouwen en mannen. Ik heb ook de inzet gezien van mensen, die de vluchtelingen helpen bij het leven in een vreemd land. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen, die gastvrij zijn voor mensen, die een onderdak zoeken.”

 

-“Ik was dit jaar” zei het zesde licht, “in een huis waar de mensen oud zijn en veel hulp nodig hebben. Ik heb er veel verdriet gezien, maar ook veel liefde en zorg voor elkaar. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen, die eerbiedig en respectvol omgaan met elkaar.”

 

-“Ik was dit jaar” zei het zevende licht, “In een huis waar veel vreugde was. De mensen in dat huis hadden niets te klagen. Ik heb gezien dat ze niet alleen maar voor zichzelf leefden, maar dankbaar waren voor de goede tijd. Ze hadden ook oog voor anderen, die het minder goed hadden. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen, die het goed hebben, dat zij licht uitstralen naar anderen.””

 

-“Ik was dit jaar” zei het achtste licht in een huis waar mensen van goede wil woonden. Ze waren vol van de boodschap van kerstmis, maar waren niet in staat daar concreet vorm aan te geven. Wel waren ze in gebed met veel mensen verbonden. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen, die met veel mensen verbonden zijn.

 

-“Ik was dit jaar” zei het negende licht, niet in een huis. Ik was veel op straat. Zag allerlei mensen met elkaar in gesprek. Mensen die lachten en heel triest keken. Iemand die naast een “dakloze” op een bankje ging zitten en aan de praat raakten. Daarom wil ik in de kerstviering een licht zijn voor allen die op straat aandacht aan anderen besteden.

 

Zo vertelden de negen lichten elkaar hun verhalen van het bijna voorbije jaar. In de kerstviering waren veel mensen, gekomen van alle kanten…  Allemaal mensen met hun eigen verhaal van licht en duister… Ze keken naar de negen lichten en ieder zag zichzelf als in een spiegel… Ieder zag zijn eigen verhaal van licht en duister… En ieder luisterde naar het goede nieuws: “Een kind is ons geboren: een licht voor alle mensen in heel de wereld…..  Dat wij, ieder op haar of zijn manier dat Licht mogen verder dragen. Amen.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.