IN CORONATIJD | Derde zondag van Pasen 26 april 2020

Fysiek bij elkaar zijn dat gaat nog niet in deze dagen maar een kleine initiatiefgroep biedt u hierbij toch - in alle bescheidenheid - een vleugje zondagsviering vanuit onze kerk. Helaas is de geluidskwaliteit van de muziek nog niet goed en hebben we noodgedwongen moeten uitwijken naar de papieren versie. Er wordt aan gewerkt en we hopen dat het volgende keer beter gaat.

We zijn benieuwd naar uw reactie. U kunt die sturen per e-mail naar tzandreactiecorona@protonmail.com 
Ook suggesties ter verbetering en aanvulling voor volgende week zondag zijn van harte welkom.
Gebedsintenties kunt u -ook weer per e-mail - sturen naar: tzandbidt@protonmail.com Alle medewerkenden wensen u van harte een goede zondag en blijf gezond!

 

Op weg naar Emmaüs

 

Rembrandt

 

 

Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap

26 april 2020

 

Welkom

 

Wij verwelkomen u allen vanuit deze lege kerk en zijn verbonden met elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met ons allen.

 

 

Laten we bidden:

 

Doe ons omkeren, God, naar u

En breng ons nader tot uw dienst

En voer ons in volledige omkeer terug tot uw aangezicht

Gezegend zijt gij, Heer, die onze omkeer wil.

 

Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort

Scheld ons kwijt, onze Koning, wat wij misdreven;

Want kwijtscheldend en vergevend zijt gij

Gezegend, Heer, Genadige, die zoveel vergeeft.

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

 

Eeuwige God,

 

Wij bidden om kracht en solidariteit in deze tijd van corona-virus

--dat we omzien naar eenzamen, zieken en geïsoleerde mensen, dat wij hen toch zo nabij mogelijk kunnen zijn

-- Om vertrouwen bidden we dat deze coronacrisis niet het laatste woord heeft, dat we uitzicht hebben op samenleven ná die crisis, en dat we de noodzakelijke veranderingen in ons leven waar kunnen maken…zuiniger met grondstoffen, eerlijker delen, behoud van deze wereld uw schepping

 

Eeuwige God,

 

We weten dat u op zoek bent naar ons mensen…

Help ons om ons open te stellen voor uw zoeken…

Help ons onze oren te openen voor uw Woord, help ons onze ogen te openen voor uw Koninkrijk.

Help ons om in onze medemens het licht van uw schepping en aanwezigheid te zien….

 

Amen  

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

 

Evangelielezing Lucas 24, 13-35


Juist die dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat Emmaüs heette en zestig stadiën van Jeruzalem lag.  Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee.  Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.  Hij vroeg hun: 'Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?' Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.  Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: 'Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?'  Hij vroeg hun: 'Wat dan?' Ze antwoordden hem: 'Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en Hem aan het kruis hebben geslagen.  En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.  Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde.  Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.'  Nu sprak Hij tot hen: 'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben!  Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?'  Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had.  Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.  Zij drongen bij Hem aan: 'Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.' Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.  Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe.  Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.  Toen zeiden ze tot elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?'  Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  Deze verklaarden: 'De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.'  En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 

 

Psalm 16  vrij

 

Hoor je mij?

Voor mij geen ander dan jij.

 

Godheid had mij in haar macht.

Offers eiste zij, bloed.

Ik heb ze gebracht.

Haar grote namen waaiden voorbij,

De jouwe niet

Die is hier, op mijn lippen.

 

 

Enige die ik nog ken,

Alles ben je me, erfdeel en beker.

Lieflijke oorden vielen mij toe.

Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd:

Jij verkoopt me niet,

Voor geen prijs, voor geen ander.

t. Huib Oosterhuis, m. Antoine Oomen

 

 

Overweging

 

De Emmaüsgangers                                                                 

                                                                                                            Adriaan van Es

Weet je nog, een paar weken geleden, toen we nog wel bijeen konden komen in de kerk, maar geen handen meer mochten geven bij de vredewens, vanwege het corona-virus?

Dat was vreemd, maar er waren ook mensen die zeiden dat er opeens ruimte was om elkaar anders te zien, een andere groet of woord met elkaar te hebben, soms zelfs meer herkenning dan voorheen.

Nu zijn we in een lege kerk, en verbonden met jullie via een video-opname van de viering.

Vandaag gaat het over de Emmaüsgangers, één van de verschijningen van Jezus na zijn dood en opstanding, aan het eind van het Lucas evangelie.

Jezus was dood, zijn lichaam was verdwenen en nergens te vinden, een paar vrouwen hadden gezegd dat ze hem gezien hadden, maar die werden niet geloofd.

Iedereen was verslagen; hoe moest het nu verder? Er was geen toekomst meer nu Jezus er niet meer was. In rouw gedompeld vertrokken de twee mannen naar Emmaüs, zo’n 12 km van Jeruzalem. Ze bespraken alles wat er gebeurd was, de reizen met Jezus, zijn verhalen en gelijkenissen, zijn wijsheid en liefde voor iedereen, niemand uitgezonderd, zijn liefde voor de wet en de vervulling daarvan. Maar ze spraken ook over zijn gevangenneming, het proces, zijn marteling en kruisdood. En tot overmaat van ramp was na de graflegging zijn lichaam verdwenen.

En dan komt er een derde persoon met hen meelopen, een vreemdeling. Hij mengt zich in hun gesprek en vraagt waar ze het over hebben. Gaandeweg worden zijn vragen scherper en vraagt hij eigenlijk of ze Jezus wel begrepen hebben – “wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip” zegt hij. Pas als hij ermee heeft ingestemd om niet door te reizen maar bij hen te blijven en mee aan tafel te gaan, dan pas herkennen zij hem aan zijn breken van het brood na de zegenbede. Nu zij hem herkennen weten zij ook: zijn dood, de dood, heeft niet het laatste woord.

Wat een bijzonder verhaal! De essentie is – denk ik – de herkenning van Jezus, God, in de vreemdeling die meeloopt. Eerst zijn ze nog verblind door hun eigen zorgen, en pas in het gebaar van het breken van het brood dat ze van hem kennen, komt de herkenning. En daarmee ook hun begrijpen dat Jezus voortleeft, in ons, in ons werk en leven.

In het verhaal van de Emmaüsgangers hoor ik ook de visie van de Frans-Joodse filosoof Levinas. Ik kan pas zijn door de Ander, pas als ik geraakt word door het gelaat van de Ander en mijn verantwoordelijkheid voel en ernaar handel, pas dan ben ik, ben ik iemand. Ik ben niet zonder de Ander. In de Griekse filosofie staat het Ik centraal, in de Joodse de relatie met de Ander.

Er wordt vaak gezegd dat we God moeten zoeken, we doen dat vaak op onszelf, alleen, soms ver weg. Ik denk dat het andersom is, dat we ons moeten openstellen voor Gods zoeken naar ons. En dat gebeurt via het gelaat van de Ander. Zonder die Ander ben ik niet, en zonder die Ander laat God zich niet zien.

Heeft u ook die ervaring van ‘bestaan door de Ander’? Ik denk dat ik dat het sterkst heb gehad toen ik vorig jaar in kamp Moria op Lesbos werkte. In het gelaat van de vluchteling zag ik verdriet, angst, boosheid, en ook vragen aan mij. Ik voelde hun verdriet, hun hoop, het bracht me soms vertwijfeling, soms tranen, maar ook boosheid en urgentie dat er iets moest worden gedaan aan hun situatie. Als je het gelaat van de Ander hebt gezien, echt gezien, kan je er niet meer voor weglopen. Anders loop je weg voor jezelf.

In deze vreemde corona-tijd met afstand houden van de ander, lijkt het een moeilijke opgave. Maar laten we ons toch niet uit de weg slaan, laten we blijven zoeken naar ontmoeting, naar de Ander. Ik zie ontelbare initiatieven, vooral op internet, van mensen die dat proberen. Laten wij dat ook als geloofsgemeenschap blijven doen.

Amen

 

Voorbede

Kyrië eleison

 

Gij die hoort weet terugdenkt aan toen Gij begon

Toen Gij bedacht uw verbond toen uw liefde oplaaide

Stem werd en woorden vond.

 

Waarom zijt Gij niet hier, niet overal op aarde

Als een hand die geneest een woord dat bevrijdt

Wees genadig, kom bevrijden.

t. Huib Oosterhuis, m. Tom Löwenthal

 

Vele mensen worden op de proef gesteld. Door onbekendheid met het coronavirus voelen we onzekerheid, twijfel angst. Mensen maken zich zorgen over inkomen. Andere mensen worden afhankelijk van solidariteit van anderen. Binnen gezinnen en families is er verdriet om dierbaren die ernstig ziek zijn of overleden zijn. Vanuit deze situatie bidden we tot God, de barmhartige, de liefdevolle.

  • Om vertrouwen en diepe vrede voor hen, zo ziek en geen nieuwe lente, zo gekwetst, vertrouwen verloren, zo ontgoocheld en levenslust kwijt. We bidden om mensen handen die liefde geven
  • Om steun ons open te stellen voor Gods zoeken naar ons, dat we kijken in het gelaat van de ander en zo de liefde van God ervaren en zelf liefde kunnen geven.
  • Voor de Oeigoeren. Honderdduizenden tot mogelijk een miljoen. Vanwege hun geloof en hun geloofsuitoefening worden ze opgesloten in kampen. Marteling, hersenspoeling, aan hun handen opgehangen zijn dagelijkse prakrijken. We bidden om medeleven en actie van mensen die liefde geven.
  • Voor Ben Smeeing, die afgelopen week is overleden.
    Moge hij rusten in vrede.
  • Ter gedachtenis aan Mans Kuipers

 

Intenties, opgeschreven in de Mariakapel en aangeleverd via de site:

*  sterkte en kracht in zware tijden

* om uithoudingsvermogen met elkaar
* om zorg en aandacht voor de gevolgen van corona: daar waar geen
gezondheidszorg is, daar waar mensen vastzitten in dorpjes of enclaves, daar waar veel mensen op één plek wonen en de hygiëne slecht is
* voor wie deze tijden allemaal niet begrijpt en daar boos om wordt
* bid voor ons allemaal
* bid voor allen die eenzaam zijn in deze tijd en voor iedereen die het
moeilijk heeft
* gebed om sterkte en kracht voor mijn dochters en kleinkinderen
* dat we gespaard mogen worden van de ellende van de wereld, blijft u
bij ons Heer en bescherm ons
* om hoop en kracht voor mijn zusje, dat ze de goede beslissing heeft
genomen

* Uit dankbaarheid om een dochter die nieuw leven in zich draagt na een abrupt en pijnlijk einde van een vorige zwangerschap
* ter gelegenheid van een 52e verjaardag om kracht en gezondheid in het
nieuwe levensjaar

* lieve Maria, moge u mij en mijn gezin naar het goede leiden
alstublieft

 

 

Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt;

uw Naam worde geheiligd; uw rijk komen;

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;

en Breng ons niet in beproeving;

maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Lied

Dona Nobis Pacem

 

 

Afsluiting en zegenbede

 

Vanuit deze viering gaan we op weg als mensen die geloven, die banden kunnen smeden, die kijken in het gelaat van de ander, die mildheid kunnen brengen, die troosten en nabij zijn, die wijsheid en inzicht verspreiden die vreugde kunnen geven, die broeder en zuster durven zijn. We gaan op weg de toekomst tegemoet als mensen met hoop onder de zegen van de Eeuwige

 

Gezegend ben je,

Als je hart open is om te luisteren,

Verstaat wat nodig is voor een nieuw klimaat.

Gezegend ben je,

Als je handen open zijn en vrede willen ontvangen.

Gezegend ben je,

Als je voeten van vrede gaan.

Ontvang daartoe de zegen van onze liefdevolle God,

Vader, Zoon en heilige Geest.